Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van Online Vet Training (hierna ‘OVT’). Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Leermaterialen die OVT aanbiedt aan de Gebruiker, inclusief (maar niet beperkt tot) online cursussen, podcasts, protocollen en de kennis database. Door het gebruik maken, of aankopen, van één van de OVT materialen of lidmaatschapsformules gaat de Gebruiker uitdrukkelijk akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Je kan ons contacteren via email (info@onlinevettraining.be) of telefoon (+17789297954)

Definities

 1. “Leermaterialen”: producten of diensten bestaande uit tekst, afbeeldingen, audio, video, of andere media, verstrekt door OVT via de OVT website of andere telecommunicatie-gebaseerde media
 2. “Online Cursus”: een geheel van Leermaterialen.
 3. “Lidmaatschap”: een overeenkomst tussen OVT en de Gebruiker waarbij de Gebruiker gedurende een voorafbepaalde tijdspanne gebruik kan maken van de Leermaterialen en Online Cursussen, ter beschikking gesteld door OVT.
 4. “Gebruiker”: een natuurlijk of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met OVT met het oog op het gebruikmaken van de Leermaterialen of Online Curssen ter beschikking gesteld door OVT.

1. Facturering / Betaling

 1. De Gebruiker is ingeschreven voor een Online Cursus of Leermateriaal wanneer Online Vet Training een verzoek tot inschrijven en integrale betaling van de Gebruiker heeft ontvangen.
 2. Na inschrijving en betaling ontvang de Gebruiker per e-mail een factuur.
 3. OVT is niet gehouden een Leermateriaal of Online Cursus ter beschikking te stellen aan de Gebruiker zolang OVT geen integrale betaling ontvangen heeft. Bij gebrek aan integrale betaling door de Gebruiker zal diens verzoek tot inschrijving geannuleerd worden, en zal OVT niet gehouden zijn enige Leermaterialen ter beschikking te stellen aan de Gebruiker.
 4. Desgewenst kan OVT geselecteerde Leermaterialen of Online Cursussen gratis ter beschikking stellen van de Gebruiker, in welk geval geen betaling door de Gebruiker vereist is. Dergelijke gratis terbeschikkingstelling creëert geen bindende verbintenis in hoofde van OVT, en OVT behoudt zich het recht voor om deze gratis terbeschikkingstelling ten allen tijde op te heffen zonder voorafgaande melding aan de Gebruiker.

2. Duur en beëindiging

 1. OVT behoudt zich het recht voor om de onderhavige overeenkomst met de Gebruiker ten allen tijde te beëindigen ingeval de Gebruiker deze overeenkomst deels of in geheel zou schenden.
 2. Annulering: de Gebruiker heeft de mogelijkheid om de aankoop van een Leermateriaal, Online Cursus of Lidmaatschap te annuleren tot uiterlijk 14 kalenderdagen na aankoop, en enkel en alleen indien de Gebruiker geen gebruik heeft gemaakt van de terbeschikkingestelde Leermaterialen. Om een cursus of lidmaatschap te annuleren kan de Gebruiker een eenvoudig verzoek tot annulatie van diens Lidmaatschap sturen aan info@onlinevettraining.be.
 3. Het proeflidmaatschap wordt automatisch stopgezet na de proefperiode. De gebruiker hoeft hier zelf niets voor te doen. Er zal geen geld in rekening gebracht worden.

3. Levering en levertijd

 1. Na aankoop van Leermaterialen of een Lidmaatschap via de OVT website verkrijgt de Gebruiker onmiddellijk toegang tot de aangekochte selectie van Leermaterialen.
 2. Bij aankoop van individuele Online Cursussen heeft de Gebruiker gedurende 90 kalenderdagen na datum van aankoop toegang tot de desbetreffende Leermaterialen. Verlengingen op deze periode zijn niet toegestaan, uitgezonderd door het opnieuw aankopen van de desbetreffende Leermaterialen. De voornoemde termijn start bij de terbeschikkingstelling van inloggegevens door OVT, en eindigt om middernacht (Belgische tijd) van de laatste dag van de termijn van 90 kalenderdagen.

4. Auteursrecht

 1. Alle Leermaterialen zijn uitsluitende eigendom van OVT en mogen op geen enkele andere wijze dan hierna bepaald worden aangewend.
 2. Alle door OVT terbeschikkingestelde Leermaterialen, inclusief maar niet gelimiteerd tot online cursusmaterialen, podcasts, protocollen, de vragen en antwoorden uit de kennis database en video’s dienen uitsluitend voor persoonlijk gebruik door de Gebruiker, en mogen niet worden aangewend door de Gebruiker buiten de context van het OVT leerplatform, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Online Vet Training.
 3. De Gebruiker gaat uitdrukkelijk akkoord de Leermaterialen niet te delen met derden in welke vorm dan ook, tenzij met voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toelating van OVT.
 4. De Gebruiker is bijkomend expliciet verboden om deze Leermaterialen deels of volledig aan te wenden, in letterlijke of gewijzigde vorm, voor het ontwikkelen van producten of diensten die hetzij gratis, hetzij tegen betaling, ter beschikking gesteld zullen worden aan derden.
 5. Elke Gebruiker ontvangt een uniek, persoonlijk gebruikersprofiel bestaande uit een aanmeldnaam en paswoord. De Gebruiker gaat uitdrukkelijk akkoord dit gebruikersprofiel uitsluitend voor diens eigen gebruik aan te wenden, en de profielgegevens niet ter beschikking te stellen van derden.
 6. Groeperingen van Gebruikers (zoals groepspraktijken of klinieken) kunnen desgevallend een pakket van gebruikersprofielen aankopen aan gunsttarieven door contact op te nemen met OVT.
 7. Voor zover OVT documenten of bestanden (zoals onder andere handouts en/of protocollen) ter beschikking stelt van de gebruiker, mogen deze documenten onder geen beding worden vermenigvuldigd door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OVT.
 8. Verder is het de Gebruiker onder geen beding toegestaan deze documenten of bestanden ter beschikking te stellen van derden, noch via voornoemde duplicatiemethodes, noch via het ter beschikking stellen van een rechstreekse hyperlink van deze bestanden op de OVT website.
 9. Ingeval van schending van één van voornoemde bepalingen behoudt OVT zich het recht voor de overeenkomst met de gebruiker met onmiddellijke ingang stop te zetten, en zonder enige schadevergoeding of terugbetaling voor resterende verbintenistermijnen aan de Gebruiker verschuldigd te zijn.

5. OVT (premium) Lidmaatschap

 1. Een OVT Lidmaatschap loopt vanaf het moment vanaf de terbeschikkingstelling van het gebruikersprofiel aan de Gebruiker, voor een periode van 1 kalenderjaar. De gebruikstermijn is niet opsplitsbaar, zelfs ingeval de Gebruiker diens lidmaatschap vroegtijdig zou stopzetten in welk geval geen terugbetaling van de resterende termijn tot het verstrijken van het Lidmaatschap verschuldigd is door OVT.
 2. Een OVT Lidmaatschap is verbonden aan 1 enkele Gebruiker en kan niet worden overgedragen aan een derde, noch is het de Gebruiker toegestaan diens gebruikersprofiel te beschikking te stellen van een derde. Enkel de Gebruiker die verbonden is met het gebruikersprofiel verkrijgt toegang tot het OVT platform en kan bijscholingspunten verdienen.
 3. Gebruikers die een OVT Lidmaatschap hebben afgesloten via kredietkaart of PayPal stemmen uitdrukkelijk in met een automatische vernieuwing van onderhavige overeenkomst, met eenzelfde termijn en onder de algemene voorwaarden die van kracht zijn op het ogenblik van de vernieuwing.
 4. De Gebruiker kan de automatische verlenging van een Lidmaatschap op elk ogenblik stopzetten via het instellingenpaneel in het Gebruikersprofiel.

6. Aansprakelijkheid en exoneratiebeding

 1. OVT stelt uitsluitend Leermaterialen ter beschikking ten informatieve titel. De Leermaterialen zijn ontwikkeld door professionele dienstenverstrekkers in het veld van de veterinaire wetenschap. OVT verbint zich ertoe om de actualiteit en nauwkeurigheid van de ter beschikking gestelde informatie na te streven op het ogenblik dat deze informatie wordt gepubliceerd. Dit betreft echter een inspanningsverbintenis, en geen resultaatsverbintenis.
 2. Onder geen beding kunnen de Leermaterialen van OVT worden opgevat als juridisch of medisch advies. De Gebruiker, als verstrekker van professionele veterinaire (of gerelateerde) diensten, wordt geacht steeds diens eigen oordeel te gebruiken in verband met het verstrekken van diensten, en desgevallend advies in te winnen met betrekking tot juridische vragen.
 3. Verwijzingen of links naar derden door OVT vormen onder geen beding een goedkeuring, sterkmaking of garantie door OVT.
 4. De Gebruiker gaat uitdrukkelijk akkoord dat OVT niet aansprakelijk kan worden gesteld, noch ter vrijwaring kan worden ingeroepen voor enige schade, die zou voortspruiten uit de toepassing of aanwending, onder welke vorm dan ook, door een Gebruiker van de Leermaterialen ter beschikking gesteld onder deze overeenkomst.
 5. Bijkomend gaat de Gebruiker uitdrukkelijk akkoord dat OVT niet aansprakelijk kan worden gesteld, noch ter vrijwaring worden ingeroepen, voor enige voor schade voortspruitend uit persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen van hetzij van de Gebruiker, hetzij van derden, ten gevolge van gebeurtenissen tijdens de training.

7. Klachtenbehandeling

 1. Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk door de Gebruiker worden gemeld bij OVT. OVT verbint zich ertoe een oplossing in het werk te stellen binnen een termijn die redelijk is gelet op de technische vereisten.
 2. Indien een Gebruiker een oplossing voor een tekortkoming niet of onvoldoende bevredigend acht, dient de Gebruiker OVT hiervan uiterlijk 14 dagen na de terbeschikking gestelde oplossing schriftelijk gemotiveerd op de hoogte brengen.
 3. OVT verbindt zich ertoe binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de voornoemde melding een schriftelijke reactie en desgevallende passende oplossing ter beschikking te stellen aan de Gebruiker.

8. Persoonlijke gegevens

 1. OVT zal geen persoonlijke gegevens van de Gebruiker aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan OVT.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Het Belgische recht, en de Belgische rechtbanken, zijn van toepassing op onderhavige overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen, en geschillen tussen OVT en de Gebruiker.