Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van Online Vet Training. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle online cursussen, podcasts, protocollen en de kennis database van Online Vet Training. Met het inschrijven voor een online cursus of wanneer je een OVT lid wordt, geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden.

Je kan ons contacteren via email (geert.paes@onlinevettraining.be) of telefoon (+17789297954)

 1. Definities
  a. Online Cursus: een cursus die online te volgen is via het internet op een computer, laptop of Mac.
  b. Cursist: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Online Vet Training een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten.
  c. Cursus materiaal: de informatie die door Online Vet Training voorzien wordt bij een online cursus zoals handouts, wetenschappelijke artikels.
 2. Facturering / Betaling
  a. Je bent ingeschreven voor een online cursus of je wordt OVT lid wanneer Online Vet Training het inschrijfproces en de betaling heeft ontvangen.
  b. Na inschrijving en betaling ontvang je per e-mail een factuur.
  c. Voor het starten van de online cursussen van Online Vet Training is vooruitbetaling verschuldigd. Zonder de vooruitbetaling vervalt de inschrijving.Tenzij het een gratis cursus betreft, in dit geval is enkel inschrijving vereist.
 3. Duur en beëindiging
  a. Online Vet Training kan een overeenkomst met de cursist direct beëindigen wanneer de cursist zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Online Vet Training gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende algemene voorwaarden.
  b. Annulering van een online cursus of een lidmaatschap kan tot uiterlijk 3 dagen na het aankopen van de cursus of het lidmaatschap gebeuren en enkel en alleen indien de cursist nog geen enkel deel van de cursus geopend/bekeken heeft, podcasts beluisterd heeft of protocollen geopend heeft. Indien de cursist reeds gestart is met de cursus en/of podcasts heeft beluisterd en/of cursus materiaal of protocollen gedownload heeft, is het niet meer mogelijk de cursus te annuleren.
  c. Om een cursus of lidmaatschap te annuleren kan de cursist contact opnemen met info@onlinevettraining.be.
 4. Levering en levertijd
  a. Na het aankopen van een online cursus of lidmaatschap is de cursist onmiddellijk ingelogd en heeft hij/zij onmiddellijk toegang tot de inschreven cursus en/of het platform.
  b. Bij aankoop van individuele cursussen heeft de cursist gedurende 3 maanden na aankoop toegang tot alle video`s en het cursusmateriaal. Er worden geen verlengingen gegeven op deze periode. De looptijd van de cursus start na het door Online Vet Training beschikbaar stellen van de inloggegevens (op het moment van registratie en betaling).
 5. Copyright
  a. Al het door Online Vet Training vervaardigde online cursusmateriaal, podcasts, protocollen, de vragen en antwoorden uit de kennis database en video`s mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Online Vet Training niet worden bewerkt of verwerkt in andere cursussen. Tevens mogen cursussen en video`s alleen getoond worden aan de cursist cq klant, dus niet in het openbaar of aan derden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Er geldt 1 login en 1 certificaat per cursist. Indien een groep van cursisten, werkende in dezelfde groepspraktijk of kliniek eenzelfde cursus willen volgen, kan hiervoor een speciale korting aangevraagd worden.
  b. De lessen blijven eigendom van Online Vet Training. Ze mogen niet zonder toestemming van de auteur doorgegeven worden aan anderen.
  c. Met betrekking tot de handouts en/of protocollen: niets uit deze handouts en/of protocollen mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Online Vet Training. Ook het plaatsen van directe links naar bestandslocatie van dit document op websites, in e-mail nieuwsbrieven of andere vormen van digitale media is niet toegestaan.
  d. Online Vet Training heeft het recht de cursusovereenkomst op te zeggen, bij onbehoorlijk gebruik van de training, niet voldoen aan de financiële verplichtingen,maar ook bij het kopiëren en/of het doorgeven van inloggegevens aan derden.
 6. OVT (premium) lidmaatschap
 7. a. Het OVT lidmaatschap loopt vanaf het moment van afsluiten voor de periode van 1 jaar.
  b. Het OVT lidmaatschap is verbonden aan 1 persoon. Deze persoon krijgt een persoonlijke login. Deze login mag niet gedeeld worden met derden. Enkel de persoon met de login krijgt toegang tot het OVT platform en kan bijscholingspunten verdienen.
  c. Het OVT lidmaatschap is niet overdraagbaar.
  d. Personen die een OVT lidmaatschap hebben afgesloten via kredietkaart of PayPal hebben een abonnement dat na 1 jaar automatisch opnieuw vernieuwd wordt. Dit abonnement kan zelfstandig stopgezet worden onder `mijn account` en `mijn accountgegevens`of door een e-mail te sturen naar info@onlinevettraining.be.
 8. Aansprakelijkheid
  a. Online Vet Training aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade
  aan eigendommen van cursisten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen
  tijdens de training.
 9. Klachtenbehandeling
  Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk door de cursist worden gemeld bij Online Vet Training, zodat voor een passende oplossing kan worden gezorgd. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk
  binnen 14 dagen na de training schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Online Vet Training.
  U krijgt daarop binnen 5 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.
 10. Overig
  a. Online Vet Training zal geen persoonlijke gegevens van de cursist aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Online Vet Training.
 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  Het Belgische recht is van toepassing op alle uit de tussen Online Vet Training en cursist gesloten overeenkomst voortvloeiende diensten, algemene voorwaarden, werkzaamheden en geschillen.