Privacybeleid

versie 15 januari 2020

Online Vet Training is een initiatief van Geert Paes en respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
Geert Paes heeft deze privacyverklaring opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 wordt gehandhaafd).

De onderstaande privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Geert Paes en Online Vet Training.

Delen met derden
Online Vet Training zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:
• Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou en met jouw uitdrukkelijke toestemming.
• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens
Online Vet Training kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Online Vet Training en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Online Vet Training verstrekt.

Bij Online Vet Training kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
• Je voor- en achternaam
• Je adresgegevens
• Je telefoonnummer
• Je e-mailadres
• Je bankrekeningnummer
• Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

Online Vet Training verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Online Vet Training je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst.

Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang en over de dienstverlening van Online Vet Training. Ook als je je met een opt-in hebt ingeschreven voor een eventuele nieuwsbrief. Als je die nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kun je jezelf uitschrijven via de desbetreffende link in de nieuwsbrief.

Online Vet Training bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Online Vet Training zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar geert@onlinevettraining.com

Online Vet Training zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Cookies
Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.

Online Vet Training kan gebruik maken van partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook en LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van deze partijen (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

Online Vet Training maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Disclaimer
Online Vet Training is gerechtigd de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?
Stuur een e-mail naar: info@onlinevettraining.be

January 15, 2020

Online Vet Training is an initiative of Geert Paes and respects the privacy of all users of this site and likes to ensure that all information provided is treated confidentially.

Geert Paes has prepared this privacy statement pursuant to the Personal Data Protection Act and the General Data Protection Regulation (which has been in force since 2016 and will be enforced from 25 May 2018).

The following privacy statement applies to all website visits, transactions and agreements with Geert Paes and Online Vet Training.

Sharing with third parties
Online Vet Training will never sell your information to third parties and will only provide your personal data to third parties if this is necessary:
– For the execution of an agreement with you and with your explicit consent.
– To comply with a legal obligation.

Personal data
Online Vet Training may process personal data about you because you use the services of Online Vet Training and/or because you provide them to Online Vet Training yourself when completing a contact form on the website.

At Online Vet Training, the following personal data may be processed:
– Your first and last name
– Your address details
– Your phone number
– Your email address
– Your bank account number
– Additional information needed for the specific service you want to use.

Online Vet Training processes your personal data in order to contact you by phone if you request it and/or to contact you in writing (by e-mail and/or by post).

In addition, Online Vet Training may use your personal data in connection with the performance of an agreement concluded with you.

Your information will be used to inform you about the progress and services of Online Vet Training. Also if you have registered with an opt-in for a possible newsletter. If you no longer wish to receive that newsletter, you can unsubscribe via the relevant link in the newsletter.

Online Vet Training does not keep your personal data longer than necessary to realize the purposes for which the data were collected.
Online Vet Training ensures a good security of the stored data.

Viewing, amending or deleting
You have the right to view, correct or delete your personal data. In some cases, identification may be required. You can send a request to geert.paes@onlinevettraining.com

Online Vet Training will respond to your request as soon as possible, but within four weeks.

Cookies
These are small files that are placed on your computer by a website, containing information about visited websites, preferences, etc.

Online Vet Training may use parties to share posts on social media, such as Facebook and LinkedIn. These parties may place cookies on your computer. Read the privacy statement of these parties (which may change regularly) to see what they do with the data they process.

Online Vet Training does not make direct use of cookies on this website, so does not place tracking cookies on your computer itself.

Disclaimer
Online Vet Training is entitled to change the content of this privacy statement without notifying the visitor. The implementation of the change on the website is sufficient for this purpose.

Questions?
Please send an email to: info@onlinevettraining.be